Mundësitë

Vende të Lira Pune

Praktikë për gratë në fushën e energjisë

Programi Gratë në Energji synon të rrisë ndërgjegjësimin e grave për mundësitë në sektorin e energjisë, të ofrojë trajnime në punë dhe trajnime të tjera përkatëse në mënyrë që të rrisë grupin e grave të kualifikuara teknikisht të gatshme për të punuar në punë të lidhura me energjinë dhe të krijojë lidhje midis energjisë. punëdhënësit dhe kandidateve femra të kualifikuara.

Programi i Grave Sipërmarrëse të Energjisë

Programi i Grave Sipërmarrëse të Energjisë është krijuar për të ndihmuar gratë sipërmarrëse nga të gjitha shtresat e jetës të maksimizojnë potencialin e tyre. Si të tilla, ekzistojnë tre komponentë të veçantë për të adresuar nevojat specifike të llojeve të ndryshme të bizneseve.

Ky komunitet ka për qëllim që të ofrojë hapsirë komunikimi dhe bashkëpunimi mes të rinjëve, grave dhe të gjithë atyre që angazhohen për barazi gjinore.