Articles and resources

Burimet e jashtme

Artikuj dhe burime

Artikuj dhe lajme

SiguriseNjerezore

Qëndrimet e të rinjve ndaj normave gjinore dhe shoqërore, zhvillimit dhe sigurisë njerëzore në Kosovë

Ky studim mbi qëndrimet e të rinjve ndaj gjinisë dhe normave shoqërore, zhvillimit dhe sigurisë njerëzore në Kosovë synon të kontribuojë në të kuptuarit më të mirë të pikëpamjeve dhe shqetësimeve të të rinjve për arsimin, zhvillimin, mundësitë, migrimin, normat shoqërore dhe sigurinë njerëzore.

ForumiRinor

Forumi Rinor i Kosovës për Barazi

Forumi Rinor për Barazi Gjinore ishte pjesë e projektit të Programit për Zhvillim të Organizatës së Kombeve të Bashkuara (UNDP) në Kosovë Zhvillimi i rinisë, normat gjinore dhe siguria njerëzore në Kosovë (2021-2022) që pati për synim t’i fuqizonte të rinjtë si shtytës të barazisë gjinore, të zhvillimit dhe paqes pozitive dhe t’i përkrahte përgjigjet për zhvillim transformues dhe inovativ të drejtuara nga të rinjtë ndaj ndikimit të normave dhe stereotipeve gjinore.

Screenshot 2022-11-09 at 10.34.50 AM

Zbrazëtia gjinore në arsimin në distancë në Kosovë

Përmbledhje e hulumtimit: Pandemia e Covid-19 ka shtyrë shumë vende të kërkojnë zgjidhje për të ofruar arsim cilësor në distancë për të gjithë studentët. Disa kanë përdorur media tradicionale, siç janë TV dhe radio, ndërsa të tjerë kanë përdorur metoda më bashkëkohore si klasa online dhe platforma të tjera online.

Screenshot 2022-11-10 at 9.36.50 AM

Publikime mbi çështjet për barazi gjinore nga OJQ Qendra Kosovare për Studime Gjinore (QKGSC)

QKSGJ-ja publikon raporte/hulumtime të ndryshme, dokumente/përmbledhje të politikave për çështjet me bazë gjinore. Brenda këtij linku mund të kërkohen dhe gjenden dhjetëra artikuj që trajtojnë çështje me bazë gjinore; nga spektri ekonomik, politik dhe i politikave publike të shoqërisë.

Screenshot 2022-11-10 at 9.38.14 AM

Publikime/hulumtime mbi çështjet për barazi gjinore nga OJQ QIKA

QIKA publikon raporte/punime kërkimore/përmbledhje të ndryshme politikash mbi çështjet me bazë gjinore. Në kuadër të gjithëpërfshirjes kanë krijuar platformën mediatike feministe www.qika.org; një hapësirë e re informacioni, diskutimi dhe leximi që tenton të japë perspektivën e margjinalizuar të vajzave dhe grave në Kosovë.

Screenshot 2022-11-10 at 9.39.39 AM

Boshllëku gjinor në punësim

Raport mbi boshllëkun gjinor në punësim. Liria për të punuar – me zgjedhje, në kushte dinjiteti, sigurie dhe drejtësie – është pjesë përbërëse e mirëqenies njerëzore. Garantimi që gratë të kenë qasje në këtë të drejtë është një qëllim i rëndësishëm në vetvete. Nga perspektiva ekonomike, ulja e boshllëqeve gjinore në pjesëmarrjen e fuqisë punëtore mund të nxisë ndjeshëm GDP-në globale.

Screenshot 2022-11-10 at 9.40.09 AM

Raportet e hulumtimit të Rrjetit të Grave të Kosovës - RrGGK

RrGGK publikon buletinin elektronik mujor (e-news) të titulluar Zëri i Grave Të Kosovës. Ndan raportet vjetore dhe informatat për programet, të ardhurat dhe shpenzimet e tyre çdo vit. Për më tepër, publikon raporte kërkimore aktuale, ndër të tjera, për çështje që lidhen me programet e tyre. RrGGK gjithashtu shkruan rregullisht letra avokuese për çështjet që shqetësojnë anëtarët e saj, gratë dhe vajzat në Kosovë.

Screenshot 2022-11-10 at 9.40.48 AM

Raporti vjetor i BE-së për barazinë gjinore

Raporti i vitit 2022 për barazinë gjinore në BE është raporti i dytë sipas Strategjisë së re të Barazisë Gjinore 2020-2025. Raporti bën një pasqyrë të pozicionit të BE-së dhe shteteve të saj anëtare për barazinë gjinore. Ai nënvizon arritjet e BE-së në pesë fushat kryesore të mbuluara nga strategjia dhe jep shembuj frymëzues nga Shtetet Anëtare dhe projekte të financuara nga BE në këto fusha.

Screenshot 2022-11-10 at 9.42.03 AM

Dokumentet e BE-së për barazinë gjinore

Dokumente të ndryshme të nxjerra nga BE-ja në lidhje me Barazinë Gjinore. Edhe pse pabarazitë ekzistojnë ende, BE-ja ka bërë përparim të rëndësishëm në barazinë gjinore gjatë dekadave të fundit. Ky është rezultat i legjislacionit për trajtimin e barabartë, integrimi gjinor, integrimi i perspektivës gjinore në të gjitha politikat e tjera, masa specifike për avancimin e grave.

Screenshot 2022-11-10 at 9.42.37 AM

Barazia Gjinore në Kosovë

Publikim nga LuxDev lidhur me Barazinë Gjinore në Kosovë në sistemin arsimor. Sfidat kryesore të identifikuara në sistemin arsimor janë si në vijim: qasja dhe mundësitë e pabarabarta, si dhe shfrytëzimi në bazë gjinore, janë të dukshme dhe të strukturuara nga planifikimi, menaxhimi dhe financimi i sistemit arsimor.

Screenshot 2022-11-10 at 9.44.45 AM

Modeli i fuqizimit të vajzave

Një manual/udhëzues mbi barazinë gjinore si një mjet i adaptueshëm dhe në zhvillim për të çuar përpara kuptimin dhe matjen e tyre të fuqizimit të vajzave në mbarë botën, për të arritur barazinë gjinore. Modeli

Ngjarjet feministe

Kjo faqe interneti ofron një sërë ngjarjesh, me tema të ndryshme, të cilat bazohen në feminizëm.

FemArt

FemArt është një festival në Prishtinë që promovon feminizmin përmes artit, organizuar nga Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet.

Gjinia dhe Edukimi

Gender and Education publikon artikuj që përfshijnë diskutim feminist, mbështeten në një sërë kornizash teorike dhe shkojnë përtej përshkrimeve të thjeshta.

Gjinia dhe arritjet arsimore

Raporti “Gender and Educational attainment” (mbi arritjet gjinore dhe arsimore) mbledh materiale njohurish dhe metoda mbështetje për barazinë gjinore në formën e Mjeteve, Përmbledhjeve dhe Përmbledhjeve Tematike.

Arsimi si Rrugë drejt Barazisë Gjinore

Raport i shkurtër se si arsimi është çelësi drejt barazisë gjinore.

10 gra 10 rrëfime nga Elga Mitre

Një libër me historitë e vërteta prekëse të 10 grave që i kanë mbijetuar dhunës në familje. Libri është nxjerrë për të rritur ndërgjegjësimin e grave dhe është me ilustrime artistike për të gjitha tregimet.

Një libër që trajton çështjet gjinore

Përmbledhje e narrativave të nivelit të zbatimit të Rezolutës 1325 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Gratë, Paqen dhe Sigurinë në Kosovë.

Screenshot 2022-11-10 at 9.50.56 AM

Klubi i librave për feministe

Kjo faqe interneti ofron një varg librash, me tema të ndryshme, të cilat bazohen në feminizëm.

Artikuj ndërgjegjësimi me bazë gjinore

Ne kemi nevojë për vazja të zemëruara

Artikulli për rritjen e ndërgjegjësimit me bazë gjinore.

Dhunimi martesor i ligjshëm në Kosovë

Artikulli për rritjen e ndërgjegjësimit me bazë gjinore.

Nga nëna te bija: Feminizmi i varfërisë

Artikulli për rritjen e ndërgjegjësimit me bazë gjinore.

‘Herasura’ e grave të vrara të Kosovë

Artikulli për rritjen e ndërgjegjësimit me bazë gjinore.

Squash Online Gjuha e urrejtjes

Artikulli për rritjen e ndërgjegjësimit me bazë gjinore.

Strategjia e Barazisë Gjinore 2020-2025

Strategjia paraqet objektivat dhe veprimet e politikave për të bërë progres të rëndësishëm deri në vitin 2025 drejtë një Evrope të barabartë gjinore.

Ky komunitet ka për qëllim që të ofrojë hapsirë komunikimi dhe bashkëpunimi mes të rinjëve, grave dhe të gjithë atyre që angazhohen për barazi gjinore.