E-learning platforms

Burimet e jashtme

Platformat e mësimit elektronik (online)
Screenshot 2022-11-09 at 11.04.22 AM

Qëllimi i platformës e-mësimi është të ofrojë mundësi të ndryshme për të mësuar mbi të drejtat e njeriut, përfshirjen dhe diversitetin dhe barazinë gjinore, në një format që është i lehtë për t'u qasur dhe përdorur. Do të shërbejë si një mundësi mësimi për të gjithë ata që janë të interesuar për këto tema, si dhe një mundësi për ngritjen e kapaciteteve për individët që duan të përdorin këtë njohuri për rritjen e tyre profesionale brenda një institucioni apo organizate.

Bëhuni një ekspert në analizën me bazë gjinore. Aplikoni teknika analitike gjithëpërfshirëse dhe dizajn me qendër në njeriun për të gjeneruar produkte, shërbime, procese dhe politika inovative duke përdorur njohuri ndërsektoriale me bazë gjinore. Një kurs i mundësuar nga Coursera dhe i ofruar falas nga Universiteti i Torontos me 7+ instruktorë.

Programi i Çertifikimit GIRLIFE fuqizon gratë për të fuqizuar vajzat, gjë që inkurajon pasionin për fuqizimin e vajzave në një karrierë fitimprurëse.

Ky komunitet ka për qëllim që të ofrojë hapsirë komunikimi dhe bashkëpunimi mes të rinjëve, grave dhe të gjithë atyre që angazhohen për barazi gjinore.