Mundësitë

Promovimi i të Drejtave të Barabarta

Organizatat që merren me promovimin e të drejtave të barabarta dhe ofrojnë mundësi të ndryshme në këtë fushë

UNDP

As the UN’s development agency, UNDP plays a critical role in helping countries achieve the Sustainable Development Goals. UNDP advocates for change, and connect countries to knowledge, experience and resources to help people build a better life.

unWomen

UN Women

UN Women është entiteti i Kombeve të Bashkuara i përkushtuar ndaj barazisë gjinore dhe fuqizimit të grave. Një kampion global për gratë dhe vajzat, UN Women u krijua për të përshpejtuar përparimin në përmbushjen e nevojave të tyre në mbarë botën. UN Women mbështet shtetet anëtare të OKB-së teksa vendosin standarde globale për arritjen e barazisë gjinore dhe punojnë me qeveritë dhe shoqërinë civile për të hartuar ligje, politika, programe dhe shërbime të nevojshme për të siguruar që standardet të zbatohen në mënyrë efektive dhe të përfitojnë gratë dhe vajzat në mbarë botën.

Qendra Kosova për Studime Gjinore (KGSC)

Qendra Kosovare për Studime Gjinore (KGSC) synon të integrojë analizat, programet dhe politikat e ndjeshme gjinore në të gjithë sektorët e shoqërisë kosovare. Kjo ka për qëllim rritjen e ndërgjegjësimit gjinor dhe fokusimin në çështjet gjinore, zhvillimin e studimeve gjinore dhe sigurimin e përfshirjes së politikave të ndjeshme gjinore përmes kërkimit, zhvillimit të politikave, avokimit dhe lobimit.

OJQ QIKA

QIKA është një OJQ që ofron hapësirë për të rinjtë për të krijuar, punuar, lexuar, festuar dhe ëndërruar për një botë më të mirë dhe të barabartë për të gjithë. Ndërhyrja në diskursin publik nëpërmjet kërkimit, raportimit, veprimeve dhe diskutimeve është motivi dhe metoda e qendrës së tyre.

Kosova Gratë për Gratë - KW4W

Misioni i KW4W është të mbështesë gratë më të margjinalizuara në Kosovë për të fituar dhe kursyer para, për të përmirësuar shëndetin dhe mirëqenien, për të ndikuar në vendimet brenda familjes dhe komunitetit dhe për t'u lidhur me rrjetet për mbështetje. Duke përdorur aftësitë, njohuritë dhe burimet, gratë do të jenë në gjendje të krijojnë ndryshime të qëndrueshme për veten, familjet e tyre dhe komunitetin. Vizioni i KW4W parashikon një botë ku asnjë grua nuk është e dhunuar, e varfër, analfabete apo e margjinalizuar dhe ku anëtarët e komuniteteve kanë pjesëmarrje të plotë dhe të barabartë në shoqëri dhe ku çdokush është i lirë të përcaktojë dhe formësojë të ardhmen e tij/saj dhe të shfaqë potencialin e tij/saj të plotë.

INJECT – Iniciativa për Drejtësi dhe Barazi

INJECT - Iniciativa për Drejtësi dhe Barazi është një OJQ e krijuar për të mbrojtur të drejtat e njeriut dhe e fokusuar në fuqizimin e grave dhe avokimin e institucioneve për mbrojtjen e të drejtave sociale, ekonomike dhe kulturore të grave. Misioni i saj është të kontribuojë në fushat e sundimit të ligjit, llogaridhënies, transparencës, ndërtimit të kapaciteteve të institucioneve të rendit dhe ligjit, respektimit të të drejtave të njeriut, fuqizimit të grupeve të margjinalizuara dhe rritjes së ndërgjegjësimit. Vizioni i INJECT është të kemi një shoqëri që ka barazinë dhe drejtësinë si parime themelore. Për ta arritur këtë, institucionet e sundimit të ligjit duhet të rrisin ndjeshmërinë gjinore, profesionalizmin dhe etikën. Ata janë të përkushtuar ndaj një shoqërie të drejtë dhe gjithëpërfshirëse, ku parimi i respektimit të dinjitetit njerëzor nuk lejon diskriminim.

Rrjeti i Grupeve të Grave të Kosovës (RRGGK)

Rrjeti i Grave të Kosovës (RrGGK) është një rrjet i më shumë se 186 organizatave të grave të të gjitha grupeve etnike nga e gjithë Kosova që avokojnë në emër të grave kosovare, në nivel kombëtar, regjional dhe ndërkombëtar.

Fondacioni Jahjaga

Fondacioni Jahjaga (JF) është një organizatë joqeveritare, e cila ka për qëllim zhvillimin demokratik të Kosovës dhe Ballkanit, përmes përfshirjes sociale dhe mbështetjes për grupet e margjinalizuara, si parakusht për ndërtimin e paqes në rajon. Tri kauza janë në qendër të Fondacionit Jahjaga, dhe ato përfshijnë përfshirjen sociale, pajtimin ndëretnik dhe rajonal dhe sigurinë.

She Inspires

She Inspires, përforcon lidhjen sociale, lartëson piktorët dhe vizionarët dhe rrit mbështetjen e mirëqenies për vajzat dhe gratë.

Gratë në Teknologji Kosova

Women in Tech® është një organizatë ndërkombëtare jo-profitabile me një mision për të mbyllur boshllëkun gjinor dhe për të ndihmuar gratë të përqafojnë teknologjinë. Ata promovojnë fuqizimin e vajzave dhe grave në mbarë botën, me fokus në Objektivin 5b i Zhvillimit të Qëndrueshëm: shfrytëzimi i teknologjive. Me Zyrën e tyre Qendrore në Paris, ata janë një Lëvizje Globale me hapësira në 6 kontinente, duke numëruar mbi 70.000 anëtarë. Komuniteti i tyre përfaqësohet nga persona të të gjitha aftësive – pavarësisht nga gjinia, raca, etnia, klasa, mosha apo orientimi seksual.

Çikat nStem

Çikat nSTEM është një klub që synon të krijojë një hapësirë krijuese dhe mbështetëse për grupmosha të ndryshme. Nisma e tyre ofron mundësi dhe mbështetje për vajzat që të ndjekin dhe të kenë sukses në karrierën akademike dhe profesionale në STEM. Në Çikat nStem mund të gjeni këshilla për zhvillimin e karrierës, grupe studimore për tema të ndryshme, aktivitete për zhvillimin e të menduarit kritik dhe bashkëpunim për tema dhe projekte të ndryshme.

Ky komunitet ka për qëllim që të ofrojë hapsirë komunikimi dhe bashkëpunimi mes të rinjëve, grave dhe të gjithë atyre që angazhohen për barazi gjinore.