Mundësitë

Thirrje për Propozime
ga-canada-118348

Mundësitë e financimit të Fondit të Kanadasë për Iniciativat Lokale (CFLI)

Fondi i Kanadasë për Iniciativat Lokale (CFLI) ofron mundësi financimi për projekte në shkallë të vogël dhe me ndikim të lartë në më shumë se 120 vende të pranueshme për asistencë zyrtare zhvillimore.

European-Commission-logo

Financimi i BE-së dhe mundësitë tenderuese për të promovuar barazinë gjinore

Komisioni Evropian vë në dispozicion 6,8 milionë euro për të promovuar shijimin e plotë të të drejtave të grave, lirinë nga stereotipet gjinore dhe barazinë gjinore, duke përfshirë balancin punë-jetë, fuqizimin e grave dhe integrimin gjinor.

kwn

Fondi i Grave i siguruar nga Rrjeti i Grave të Kosovës - RrGGK

Programi i fondit të grave të RrGGK ka për qëllim që të fuqizojë gratë ekonomikisht përmes hapjes së thirrjeve për projekt propozime.

unnamed

Fondi Global për Gratë

Fondi Global për Gratë ofron grante për barazinë gjinore për organizatat gjinore joprofitabile të drejtësisë ose fondacionet e grave. Fondi Global për Gratë e parashikon një botë ku lëvizjet për drejtësi gjinore kanë transformuar pushtetin dhe privilegjin për barazi dhe barazi për të gjithë.

Ky komunitet ka për qëllim që të ofrojë hapsirë komunikimi dhe bashkëpunimi mes të rinjëve, grave dhe të gjithë atyre që angazhohen për barazi gjinore.